loo

 

 

 

cyklo

Datum a čas

Dnes je sobota, 2. 7. 2022, 1:49:11

Aktuální počasí

Počasí dnes:

2. 7. 2022

bo

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 24 až 28°C, na západě kolem 21°C, na východě 33°C. Noční teploty 17 až 13°C.

Svátek

Svátek má Patricie

chomutovsko

czech point

facebook

mapa

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zpět

Obecně závazná vyhláška č.1/2015 - systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

O B E C   M Í S T O

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

 

 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo obce Místo se na svém zasedání konaném dne 9.3.2015 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a podle § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Článek l

Předmět a působnost vyhlášky

 

 1. Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce Místo zavedený obcí Místo (dále jen „systém nakládání s komunálním odpadem“).[1])
 2. Systém nakládání s komunálním odpadem je závazný pro nepodnikající fyzické osoby, kterým vzniká na území obce Místo (dále jen „obec“) komunální odpad a současně pro původce, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu, kteří na základě smlouvy s obcí využívají systém nakládání s komunálním odpadem zavedený obcí, (dále jen „osoby“).

Článek 2

Základní pojmy

 

 1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.
 2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů[2]), s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
 3. Biologicky rozložitelným odpadem se pro účely této vyhlášky rozumí materiál rostlinného původu, zejména z domácností, údržby zahrad a jiných ploch pokrytých vegetací (např. listí, větve, tráva, rostliny, ovoce, zelenina).
 4. Nebezpečný odpad jsou všechny složky komunálního odpadu, které jsou podle zákona o odpadech nebezpečným odpadem (odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech) - např. zbytky barev a rozpouštědel, zbytky spotřební chemie, pesticidy, upotřebené motorové a převodové oleje, léky, znečištěné obaly, nekompletní ledničky, televizory a monitory.
 5. Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nebo hmotnost nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný komunální odpad (např. starý nábytek, koberce, matrace apod.).
 6. Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění složek komunálního odpadu uvedených v čl. 3 písm. a) až h) této vyhlášky.
 7. Stálé stanoviště sběrných nádob – stanoviště, kde jsou trvale umístěny zvláštní sběrné nádoby určené pro oddělené soustřeďování některých složek komunálního odpadu (sklo bílé, sklo barevné, plasty, papír, biologicky rozložitelný odpad a směsný komunální odpad).[3])

 

Článek 3

Systém třídění komunálního odpadu

 

Komunální odpad se v obci třídí na tyto složky:

 1. sklo;
 2. plasty;
 3. papír;
 4. kovy;
 5. biologicky rozložitelný odpad;
 6. objemný odpad;
 7. nebezpečný odpad;
 8. směsný komunální odpad.

 

Článek 4 

Místa určená k odkládání složek komunálního odpadu

 

 1. Jednotlivé složky komunálního odpadu se odkládají:
 1. sklo – do zvláštních sběrných nádob (zvon zelené barvy) umístěných na stálých stanovištích sběrných nádob;
 2. plasty do zvláštních sběrných nádob (výklopný kontejner o objemu 1100 litrů žluté barvy) umístěných  na stálých stanovištích sběrných nádob;
 3. papír – do zvláštních sběrných nádob (výklopný kontejner o objemu 1100 litrů modré barvy) umístěných na stálých stanovištích sběrných nádob;
 4. kovy – do zvláštní sběrné nádoby s nápisem „KOVY“ umístěné na stanovišti „U obecního úřadu“;
 5. biologicky rozložitelný odpad – do plastové popelnice s nápisem „BIOODPAD“ umístěných v období od 1. dubna do 31. října na stálých stanovištích sběrných nádob;  
 6. objemný odpad – do velkoobjemového kontejneru umístěného na přechodnou dobu v obci; o místě umístění a termínu informuje Obecní úřad obce na své úřední desce,  na internetových stránkách obce a případně roznáškou letáků do schránek;
 7. nebezpečný odpad – nejméně dvakrát ročně během mobilního svozu předáváním na svozové vozidlo odebírající tuto složku komunálního odpadu; o místu a termínu zastávky svozového vozidla informuje Obecní úřad obce na své úřední desce,  na internetových stránkách obce a případně roznáškou letáků do schránek;
 8. směsný komunální odpad
  1. do typizovaných sběrných nádob přidělených k příslušné nemovitosti (kovové nebo plastové popelnice o objemu 105, 120 nebo 240 litrů),
  2. do kontejnerů o objemu 1100 litrů umístěných na stálých stanovištích sběrných nádob;
  3. do odpadkových košů rozmístěných na veřejném prostranství - pouze drobný směsný komunální odpad vzniklý na veřejném prostranství.
 1. Dalšími místy, mimo systém nakládání s komunálním odpadem zabezpečený městem, kde lze odkládat složky odpadu, které by se jinak staly odpadem komunálním, jsou např.:
 1. lékárny, specializované obchody, veřejné budovy (úřady) a školy, pokud je v nich organizován sběr určitých složek odpadu, který by se jinak stal odpadem komunálním (např. baterie, prošlé a nespotřebované léky, rtuťové teploměry, PET lahve),
 2. jiná místa, pokud slouží ke sběru určitých složek odpadu, které by se jinak staly odpadem komunálním, např. výkupny surovin, kontejnery jiných subjektů organizujících sběr odpadu apod.

 

 

Článek 5

Povinnosti osob

 

 1. Osoby jsou povinny:
  1. komunální odpad třídit na složky uvedené v článku 3 a odkládat na místa určená k odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu dle článku 4 odst. 1 vyhlášky,
  2. ukládat do sběrných nádob pouze ty složky, které odpovídají označení sběrné nádoby dle článku 4 odst. 1 vyhlášky.
 2. K zajištění bezproblémového chodu systému nakládání s komunálním odpadem, zejména za účelem správného vyprazdňování sběrných nádob, se stanoví zákaz zhutňování nebo udupávání odpadu ve sběrných nádobách a povinnost plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával.

 

Článek 6

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2009, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Místo, ze dne 25. 9. 2009.

 

Článek 7

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení.

 

 

 

 

 

 

..........................................

...............................................

Boris Liška

místostarosta

Bc. Miroslav Bělský

starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:          .................... 2015

 

Sejmuto z úřední desky dne:              .................... 2015

 

[1]) vyhláška neřeší systém nakládání se stavebním odpadem, který není odpadem komunálním

[2]) vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů

[3]seznam stálých stanovišť je k dispozici na Obecním úřadu obce

Vyvěšeno: 10. 3. 2015

Datum sejmutí: 26. 3. 2015

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět