loo

 

 

 

cyklo

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 7. 7. 2022, 10:42:39

Aktuální počasí

Počasí dnes:

7. 7. 2022

zatazenosde

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť. Denní teploty 17 až 21°C. Noční teploty 13 až 9°C.

Svátek

Svátek má Bohuslava

chomutovsko

czech point

facebook

mapa

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zpět

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství

O B E C   M Í S T O

 

ZASTUPITELSTVO OBCE MÍSTO

 

Obecně závazná vyhláška,

 

 kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství

 

 

Zastupitelstvo obce Místo se na svém zasedání konaném dne 13.6.2022 usneslo usnesením

č.9/2022 vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), a podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

 

Článek 1

Předmět a působnost vyhlášky

Tato vyhláška stanoví obecní systém odpadového hospodářství na území obce Místo (dále jen „obecní systém odpadového hospodářství“).

 

Článek 2

Základní pojmy

 1. Biologicky rozložitelným odpadem se pro účely této vyhlášky rozumí odpad rostlinného původu podléhající aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu (např. ze zahrad, veřejné zeleně, domácností) s výjimkou jedlých olejů a tuků.
 2. Nebezpečný odpad je definován zákonem.[1])
 3. Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nebo hmotnost nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný komunální odpad (např. starý nábytek, koberce, matrace apod.).
 4. Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění složek komunálního odpadu uvedených v čl. 3 písm. a) až h) této vyhlášky.
 5. Stálé stanoviště zvláštních sběrných nádob jsou místa, kde jsou umístěny zvláštní sběrné nádoby na vybrané složky komunálního odpadu. Nádoby jsou označeny polepem popisujícím příslušnou složku komunálního odpadu, pro kterou jsou výlučně určeny. Aktuální seznam stanovišť zvláštních sběrných nádob je zveřejněn na webových stránkách obce.

 

Článek 3

Třídění komunálního odpadu

Komunální odpad se v obecním systému odpadového hospodářství třídí na tyto složky:

 1. papír;
 2. sklo;
 3. plasty;
 4. kovy;
 5. biologicky rozložitelný odpad;
 6. jedlé oleje a tuky;
 7. objemný odpad;
 8. nebezpečný odpad;
 9. směsný komunální odpad.

 

Článek 4 

Místa určená k soustřeďování složek komunálního odpadu

Jednotlivé složky komunálního odpadu se soustřeďují:

 1. papír – do zvláštních sběrných nádob (výklopný kontejner o objemu 1100 litrů modré barvy) umístěných na stálých stanovištích sběrných nádob;
 2. sklo – do zvláštních sběrných nádob (zvon zelené barvy) umístěných na stálých stanovištích sběrných nádob;
 3. plasty do zvláštních sběrných nádob (výklopný kontejner o objemu 1100 litrů žluté barvy) umístěných  na stálých stanovištích sběrných nádob;
 4. kovy – do zvláštní sběrné nádoby s nápisem „KOVY“ umístěné na stálém stanovišti sběrných nádob;
 5. biologicky rozložitelný odpad – do plastové popelnice s nápisem „BIOODPAD“ umístěných na stálých stanovištích sběrných nádob;  
 6. jedlé oleje a tuky – v uzavřených PET lahvích do zvláštní sběrné nádoby o objemu 120 litrů umístěné na stálém stanovišti sběrných nádob;
 7. objemný odpad – do velkoobjemového kontejneru umístěného na přechodnou dobu v obci; o místě umístění a termínu informuje Obecní úřad Místo na své úřední desce,  na webových stránkách obce a případně roznáškou letáků do schránek;
 8. nebezpečný odpad – nejméně dvakrát ročně během mobilního svozu předáváním na svozové vozidlo odebírající tuto složku komunálního odpadu; o místu a termínu zastávky svozového vozidla informuje Obecní úřad obce na své úřední desce,  na webových stránkách obce a případně roznáškou letáků do schránek;
 9. směsný komunální odpad
  1. do typizovaných sběrných nádob přidělených k příslušné nemovitosti (kovové nebo plastové popelnice o objemu 105, 120 nebo 240 litrů),
  2. do kontejnerů o objemu 1100 litrů umístěných na stálých stanovištích sběrných nádob;
  3. do odpadkových košů rozmístěných na veřejném prostranství - pouze drobný směsný komunální odpad vzniklý na veřejném prostranství.

 

Článek 5

Povinnosti osob

Osoby jsou povinny:

 1. komunální odpad třídit na složky uvedené v článku 3 a odkládat na místa určená k soustřeďování jednotlivých složek komunálního odpadu dle článku 4 vyhlášky,
 2. ukládat do sběrných nádob pouze ty složky, které odpovídají označení sběrné nádoby dle článku 4 vyhlášky,
 3. mechanicky zmenšit objem (např. sešlápnutím, slisováním, zmáčknutím) dutého plastu (např. PET lahve) nebo dutého papíru (např. krabice) před odložením do sběrné nádoby,
 4. nezhutňovat a neudupávat odpad ve sběrných nádobách,
 5. plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával.

 

Článek 6

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 9. 3. 2015.

 

Článek 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

 

_______________________________

_______________________________

Boris Liška

místostarosta

Bc. Miroslav Bělský

starosta

 

 

 

 

 

[1]) § 7 odst. 1 zákona o odpadech (Nebezpečný odpad je odpad, který a) vykazuje alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelných předpisů Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů, b) se zařazuje do druhu odpadu, kterému je v Katalogu odpadů přiřazena kategorie nebezpečný odpad, nebo c) je smísen s některým z odpadů uvedených v písmenu b) nebo je jím znečištěn.); nařízení komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic; jedná se např. o odpady výbušné, hořlavé, toxické, karcinogenní, dráždivé, žíravé

Vyvěšeno: 14. 6. 2022

Datum sejmutí: 30. 6. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět