Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

ROZPOČET  HOSPODAŘENÍ  NA  ROK  2012  

PŘÍJMY 

4112 Dotace na provoz úřadu                                                                    70 900,00 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob                                                        600 000,00 Kč
1111 Daň z příjmu fyz.osob, záv.činnost a fun.pož.                                   600 000,00 Kč
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ                                               200 000,00 Kč
1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů                                              50 000,00 Kč
1122 Daň z příjů právnických osob za obce                                              220 000,00 Kč
1211 Daň z přidané hodnoty                                                                 1 400 000,00 Kč
1511 Daň z nemovitostí                                                                          550 000,00 Kč
1340 Příjem od obyvatel za odpad                                                           300 000,00 Kč
1341 Poplatek ze psů                                                                                8 500,00 Kč
1361 Správní poplatek                                                                                6 000,00 Kč
4116 Dotace  Úřadu práce                                                                      400 000,00 Kč
4118 Dotace Cíl 3 propagace Hasištejna                                                  320 300,00 Kč
2460 Vrácené půjčky od obyv.                                                                  18 000,00 Kč
1031 2111 Tržby z lesa                                                                            10 000,00 Kč
2119 2343 Příjem z úhrad dobýv. prostor                                                     9 200,00 Kč
3322 2111 Hrad-příjmy ze služeb- vstupné+rekl. předměty                         200 000,00 Kč
3421 2111 ČEZ -příspěvek na reklamu                                                     150 000,00 Kč
3612 2111 Byt.hosp.příjmy ze služeb čp. 38                                                7 000,00 Kč
3612 2132 Nájemné čp. 81, čp.38                                                             80 000,00 Kč
3612 3112 Prodej majetku obce - byty(splátky)                                        100 000,00 Kč
3632 2111 Příjem - hřbitov-hrobová místa                                                     2 000,00 Kč
3639 3111 Pronájem pozemků                                                                  12 000,00 Kč
3725 2111 Tříděný odpad-příjmy ze služeb                                                 30 000,00 Kč
6171 2132 Pronájem nem. Pošta                                                                2 000,00 Kč
6171 2141 Příjem z úroků                                                                        15 000,00 Kč
                                                                                                        5 360 900,00 Kč
8115 Doplnění přebytku r. 2011                                                           2 000 000,00 Kč
CELKEM                                                                                           7 360 900,00 Kč

 

 
VÝDAJE  
6171 5169 Služby, kontroly, revize                                                          50 000,00 Kč
6171 5161 Výkony spojů - poštovné                                                        10 000,00 Kč
6171 5162 Výkony spojů - telefony, internet                                             60 000,00 Kč
6171 5153 OÚ - topení, plyn                                                                   60 000,00 Kč
6171 5154 OÚ el. energie                                                                       40 000,00 Kč
6171 5151 Obec- vodné, stočné                                                              10 000,00 Kč
6171 5156 PHM - služební vozidlo                                                           50 000,00 Kč
6171 5175 OÚ -občerstvení- repre                                                            10 000,00 Kč
6171 5163 Pojištění majetku obce                                                           28 000,00 Kč
6171 5169 Údržba programů PC                                                              53 000,00 Kč
6171 5139 OÚ - drob.nákup, kancel. potřeby                                            50 000,00 Kč
6171 5136 OÚ - zákony, tisk, příručky                                                     20 000,00 Kč
6171 5167 OÚ - školení                                                                           6 000,00 Kč
6171 5362 Odvod daní - práv. osoby                                                      200 000,00 Kč
6171 5171 Drobné investiční akce v obci                                             1 732 200,00 Kč
6171 5011 Mzdy zaměstnanců                                                             470 000,00 Kč
6171 5131 Zaměstnanci - soc. poj.                                                       117 500,00 Kč
6171 5132 Zaměstnanci - zdr poj.                                                          42 300,00 Kč
6171 5173 Starosta-cestovné vl. Autem                                                  40 000,00 Kč
6112 5123 Mzda OZ, starosta                                                              400 000,00 Kč
6112 5123 Odměna OZ                                                                         76 800,00 Kč
6112 5131 OZ - soc.pojištění                                                               100 000,00 Kč
6112 5132 OZ - zdrav. pojištění                                                             43 000,00 Kč
3721 5169 Odvoz nebezpečného odpadu                                               20 000,00 Kč
3722 5169 Odvoz domovního odpadu                                                   425 000,00 Kč
3723 5169 Odvoz odpadu - kontejnery                                                   50 000,00 Kč
3725 5169 Odvoz tříděného odpadu                                                       88 000,00 Kč
3419 5154 TJ - el.energie                                                                     12 000,00 Kč
3419 5151 TJ - vodné                                                                            2 000,00 Kč
3419 5163 TJ- pojištění                                                                         3 000,00 Kč
3419 5169 TJ - dotace na činnost                                                         25 000,00 Kč
3111 5154 MŠ - el. Energie                                                                   8 000,00 Kč
3111 5151 MŠ - vodné, stočné                                                              2 000,00 Kč
3111 5153 MŠ - plyn                                                                           50 000,00 Kč
3111 5163 MŚ - pojištění                                                                       5 400,00 Kč
3745 5156 PHM - technika (traktor, křovinořez,pila,fréa)                          60 000,00 Kč
3745 6122 Stroje a zařízení                                                                  40 000,00 Kč
3745 5139 VPP- nákup materiálu                                                          50 000,00 Kč
3745 5011 Mzdy- zaměstnanci VPP+ traktor                                        490 000,00 Kč
3745 5031 Zaměstnanci VPP- soc. pojištění                                         122 000,00 Kč
3745 5032 Zaměstnanci VPP- zdrav. pojištění                                        44 100,00 Kč
3745 5021 Dohody o provedení práce                                                    58 000,00 Kč
3745 5171 Drobné opravy v obci                                                          100 000,00 Kč
3745 5132 VPP - ochr. pomůcky                                                          15 000,00 Kč
3745 5163 Vzhled.obce-pojištění                                                          25 000,00 Kč
2212 5139 Zimní údržba - materiál                                                        50 000,00 Kč
2212 5169 Zimní údržba - služby                                                          10 000,00 Kč
3322 5139 Památky-nákup materiálu, propaace, vstupenky                    40 000,00 Kč
3322 5154 Kostel- el. energie                                                                3 000,00 Kč
3322 5171 Úvěr - splátky (kostel)                                                       310 000,00 Kč
3322 5169 Památky - nákup služeb                                                     20 000,00 Kč
3322 5163 Památky -pojištění                                                             42 000,00 Kč
3399 5194 Jubilea - dary                                                                     15 000,00 Kč
3399 5175 Jubilea - pohoštění                                                             15 000,00 Kč
3633 5169 Plyn - služby                                                                       5 000,00 Kč
3421 5169 Dotace Fitcentru                                                                 20 000,00 Kč
3421 5194 Sport, DD, volnočasové akivity                                            250 000,00 Kč
3631 5163 VO - pojištění                                                                     10 000,00 Kč
3631 5154 VO - el. Energie, obec                                                       100 000,00 Kč
3631 5171 VO - opravy a údržba                                                          70 000,00 Kč
3631 5163 VO - stožáry, pojištění                                                          9 000,00 Kč
3639 5163 ČOV - pojištění                                                                     3 600,00 Kč
3639 5169 Nákup pozemku - Blahuňov- Mopa                                      200 000,00 Kč
3639 5021 ČOV - obsluha                                                                    42 000,00 Kč
3639 5171 Oprava vodojemu V.Jedle                                                   300 000,00 Kč
3113 5321 Neinvestiční náklady - za žáky                                           170 000,00 Kč
6310 5141 Úroky - úvěr (kostel)                                                            30 000,00 Kč
6310 5163 Popl.peněžním ústavům                                                       50 000,00 Kč
3314 5021 Knihovna - dohoda, mzda                                                       9 000,00 Kč
1031 5169 Výdej služby -  obec. les                                                      60 000,00 Kč
6409 5363 Spl. pokuty Fin. Úřadu                                                        164 000,00 Kč
 EM                                                                                               7 360 900,00 Kč