Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

PŘÍJMY ROZPOČET ČERPÁNÍ
  4112 Dotace na provoz úřadu          76 900,00            76 900,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob        800 000,00          901 067,04
  1111 Daň z příjmu fyz.osob, záv.činnost a fun.pož.        800 000,00          889 298,77
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ          82 000,00          125 375,89
  1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů          80 000,00            92 841,29
  1122 Daň z příjů právnických osob za obce        100 000,00            80 180,00
  1211 Daň z přidané hodnoty     1 600 000,00       1 943 904,87
  1511 Daň z nemovitostí        300 000,00          312 377,45
  1340 Příjem od obyvatel za odpad        300 000,00          286 133,00
  1341 Poplatek ze psů          12 000,00            11 100,00
  1361 Správní poplatek            5 000,00              2 420,00
  4116 Dotace  Úřadu práce        500 000,00          563 061,00
         
  2460 Vrácené půjčky od obyv.            5 000,00  
1031 2111 Tržby z lesa          10 000,00                 810,00
2119 2343 Příjem z úhrad dobýv. prostor            9 200,00              9 133,00
3322 2111 Hrad-příjmy ze služeb- vstupné+rekl. předměty        250 000,00          205 255,00
3421 2111 ČEZ -příspěvek na reklamu        100 000,00          190 541,00
3612 2111 Byt.hosp.příjmy ze služeb čp. 38            8 000,00 6 562,00
3612 2132 Nájemné čp. 81, čp.38          80 000,00 33 917,00
3612 3112 Prodej majetku obce - byty(splátky)          80 000,00 66 833,33
3632 2111 Příjem - hřbitov-hrobová místa            2 000,00  
3639 2131 Pronájem pozemků          22 000,00 19 966,00
3725 2111 Tříděný odpad-příjmy ze služeb          30 000,00 35 650,50
6171 2132 Pronájem nem. Pošta            2 000,00 1 920,00
6171 2141 Příjem z úroků          15 000,00 10 233,26
  4222 KÚ dotace Blahuňov 2012        177 000,00 177 000,00
  4111 Dotace Volba prezidenta, parlament ČR          28 000,00 40 779,00
3639 2111 Úhrada fa. Blesk, Atiking        112 000,00 22 508,00
6171 2111 Úhrada dluhu Mgr. Novotná            5 000,00 33 000,00
  1342 Poplatek za rekr. Pobyt-Hotel          50 000,00            51 000,00
  1351 Odvod z loterií          30 000,00 19 064,68
3722 2111 Odpad- odvod ze služeb          66 000,00 59 986,00
         
         
  8115 Doplnění přebytku r. 2012      1 000 000,00  
    Příjmy nad rámec rozpočtu    
  1335 Odnětí půdy   39,00
  4122 Neinvest.přij.dptace od KÚ -Fesťák   30 000,00
  4216 Ost.inv.přijaté transfery-Krucifix            158 000,00
3419 2111 TJ příjmy z poskyt. Služeb              30 653,00
3543 2321 SD neinv.dary -Hagelbauer              30 000,00
3632 2321 SD+ČEZ fin.dary hřbit. Zeď   1 100 000,00
3639 2119 Ost. Příjmy věcné břemeno   1 000,00
3639 3113 Příjmy z prodeje pozemku   8 618,00
3745 2322 Přijaté pojistné náhrady   13 054,00
6171 2324 Přijaté nekap. příspěvky a náhrady   3 010,10
6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy CCS   15 000,00
3421 2321 Neinvest. dary - občané   1 000,00
CELKEM     6 737 100,00 7 659 192,18
         
         
         
ČERPÁNÍ  ROZPOČTU  ZA  ROK  2013
VÝDAJE ROZPOČET ČERPÁNÍ
6171 5169 Služby, kontroly, revize          95 000,00           95 000,00
6171 5161 Výkony spojů - poštovné          10 000,00             3 533,00
6171 5162 Výkony spojů - telefony, internet          60 000,00           36 699,75
6171 5153 OÚ - topení, plyn          70 000,00         124 609,61
6171 5154 OÚ el. energie          30 000,00           26 469,44
6171 5151 Obec- vodné, stočné          20 000,00           21 305,00
6171 5156 PHM - služební vozidlo          40 000,00           19 921,84
6171 5175 OÚ -občerstvení- repre          15 000,00           11 869,00
6171 5163 Pojištění majetku obce          32 000,00           35 899,00
6171 5169 Údržba programů PC          65 000,00           63 771,77
6171 5139 OÚ - drob.nákup, kancel. potřeby          30 000,00           24 333,00
6171 5136 OÚ - zákony, tisk, příručky          10 000,00                400,00
6171 5167 OÚ - školení            6 000,00             1 580,00
6171 5362 Odvod daní - práv. osoby          80 000,00           82 096,00
6171 5171 Drobné investiční akce v obci     2 023 721,00           69 497,00
6171 5011 Mzdy zaměstnanců        500 000,00         491 200,00
6171 5031 Zaměstnanci - soc. poj.        125 000,00         117 317,00
6171 5032 Zaměstnanci - zdr poj.          45 000,00           40 776,00
6171 5173 Starosta-cestovné vl. autem          40 000,00           37 104,00
6171 5421 Náhrada za dobu nemoci            5 000,00             2 266,00
6112 5023 Odměna OZ          76 800,00           76 800,00
6112 5031 OZ - soc.pojištění        100 000,00           96 745,00
6112 5032 OZ - zdrav. pojištění          36 000,00           43 188,00
6112 5023 Mzda OZ, starosta        400 000,00         378 988,00
3721 5169 Odvoz nebezpečného odpadu          15 000,00             8 958,70
3722 5169 Odvoz domovního odpadu        430 000,00         446 201,00
3723 5169 Odvoz odpadu - kontejnery          30 000,00             1 775,00
3725 5169 Odvoz tříděného odpadu        100 000,00           99 638,70
3419 5151 TJ - vodné            2 000,00                564,00
3419 5163 TJ- pojištění            3 000,00             1 500,00
3419 5169 TJ - dotace na činnost          35 000,00           35 000,00
3419 5154 TJ - el.energie          10 000,00             8 388,99
3111 5151 MŠ - vodné, stočné            1 000,00                    0,00
3111 5153 MŠ - plyn          50 000,00                    0,00
3111 5163 MŚ - pojištění            5 400,00                    0,00
3111 5154 MŠ - el. Energie            8 000,00                    0,00
3745 6122 Stroje a zařízení          40 000,00         155 190,00
3745 5139 VPP- nákup materiálu          40 000,00           45 802,00
3745 5011 Mzdy- zaměstnanci VPP+ traktor        600 000,00         525 490,00
3745 5031 Zaměstnanci VPP- soc. pojištění        150 000,00         131 366,00
3745 5032 Zaměstnanci VPP- zdrav. pojištění          54 000,00           47 296,00
3745 5021 Dohody o provedení práce          58 000,00           29 355,00
3745 5171 Drobné opravy v obci        100 000,00           34 074,00
3745 5132 VPP - ochr. pomůcky          15 000,00             2 567,00
3745 5163 Vzhled.obce-pojištění          25 000,00           11 404,00
3745 5156 PHM - technika (traktor, křovinořez,pila,fréza)          40 000,00           39 654,60
2212 5139 Zimní údržba - materiál          30 000,00           34 853,96
2212 5139 Zimní údržba - služby          10 000,00                    0,00
3322 5154 Kostel- el. energie            3 000,00                871,57
3322 5171 Úvěr - splátky (kostel)        103 100,00         175 950,00
3322 5169 Památky - nákup služeb        200 000,00           33 144,00
3322 5163 Památky -pojištění          42 000,00           41 813,00
3322 5139 Památky-nákup materiálu, propagace, vstupenky          40 000,00           43 291,20
3399 5175 Jubilea - pohoštění          15 000,00           11 256,00
3399 5194 Jubilea - dary          15 000,00             6 028,00
3421 5169 Dotace Fitcentru          20 000,00                    0,00
3421 5169 Sport, DD, volnočasové aktivity         150 000,00            97 500,00
3631 5163 VO - pojištění           10 000,00              8 920,00
3631 5154 VO - el. Energie, obec         100 000,00            98 690,00
3631 5171 VO - opravy a údržba           90 000,00            59 475,00
3631 5169 VO- služby           10 000,00              4 937,00
3639 5021 ČOV - obsluha 25 000,00            49 000,00
3639 5154 ČOV el. Energie           17 000,00            16 216,00
3639 5163 ČOV - pojištění 3 600,00              3 600,00
3639 5169 Plyn - služby             5 000,00            39 932,40
1031 5169 Výdej služby -  obec. les           60 000,00            46 179,00
6118 5161 Volby - poštovné                  50,00 50,00
6118 5156 Volby - PHM 798,00 798,00
6118 5011 Volby - úklid             1 853,00 1 853,00
6118 5051 Volby - voda                160,00 160,00
6118 5054 Volby - el. Energie                160,00 160,00
6118 5053 Volby - topeni                160,00 160,00
6118 5175 Volby - stravování             1 848,00 1 848,00
6118 5011 Volby - odměna           10 750,00 10 750,00
6404 5364 Vratka transferu 2012             7 700,00 7 699,60
6310 5141 Úroky - úvěr (kostel)           10 000,00 842,80
6310 5163 Popl.peněžním ústavům           20 000,00 10 638,60
3314 5021 Knihovna - dohoda, mzda 9 000,00 8 400,00
         
    Čerpání nad rámec rozpočtu    
3113 5321 Neinv.transfer obcím školáci   57 706,00
3419 5139 TJ nákup materiálu   2 532,00
3421 5139 Volnočasové aktivity ,materiál   54 967,00
3421 5175 Volnočasové aktivity, pohoštění   67 579,00
3543 5492 Dary obyv, -Hagelbauer   30 000,00
3612 5151 BJ- voda Pelc čp. 38   4 045,00
3612 5362 daně a poplatky čp. 38+ zahrádky   25 680,00
3632 5171 Hřbitovní zeď - oprava   1 094 298,00
3635 5169 Územní plán -projekt   70 000,00
3639 5139 Nákup materiálu   279,00
3639 5165 Nájemné pozemku Blahuňov   5 000,00
6114 5011 Volby PČR odměna OVK              98071   7 816,00
6114 5021 Volby PČR roznos lístků               98071   1 260,00
6114 5139 Volby PČR nákup materiálu          98071   2 187,00
6114 5151 Volby PČR voda                          98071   150,00
6114 5153 Volby PČR plyn                            98071   150,00
6114 5154 Volby PČR el. energie                   98071   150,00
6114 5156 Volby PČR ,PHM                          98071   429,00
6114 5161 Volby PČR poštovné                      98071   42,00
6114 5169 Volby PČR -nákup služeb              98071   4 585,90
6114 5175 Volby PČR -stravování                   98071   792,00
6171 5021 OU ostatní výdaje -dohody   4 685,00
6171 5361 OU nákup kolků   1 000,00
3745 5192 Poskyt.příspěvky- spoluúčast   1 000,00
         
CELKEM         6 737 100,00 5 776 943,43