Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti, lze podat odvolání dle §16 InfZ.

§ 16
Odvolání


(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.


(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu          ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.


(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným          subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení              rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.


(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního     předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné       důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného         subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace                   poskytnout.

 

Na postup obce při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a InfZ.

 

§ 16a
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace


(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat          žadatel,
    a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
    b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla                     poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno               rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
    c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno                 rozhodnutí o odmítnutí, nebo
    d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle §         14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned            vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
     a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
     b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu          do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela                  nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo      vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c)                přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
     a) postup povinného subjektu potvrdí,
     b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů          ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil                žadateli konečnou licenční nabídku, nebo                                                                      c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí          žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při            výkonu samostatné působnosti.

(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup      povinného subjektu a rozhodne tak, že
     a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,
     b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních                samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo
     c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů          ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu                nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné          působnosti.

(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti              rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí            podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený              orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5          tohoto zákona.

(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce       1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.