Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dnem 1. ledna 2000 nabyl účinnost zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. Povinným subjektem, který podle tohoto zákona poskytuje informace, je i obecní úřad Místo. Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci. Informace se poskytnou žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení.


Ústně lze podat žádost:
1. telefonicky
2. osobně na OÚ


Písemně lze podat žádost:
1. poštou
2. předáním písemné žádosti na OÚ
    ( úřední hodiny: pondělí a středa od 7.00hod. do 17.00hod.)
3. elektronickou poštou zasláním žádosti na e-mail: obecmisto@seznam.cz
4. do datové schránky obce: pxeb3f9


Každá podaná žádost musí obsahovat zákonem předepsané náležitosti, tzn. komu je určena, kdo ji činí, čeho se týká. Žádost o poskytnutí informací vyřizuje obecní úřad Místo. Za vyřízení zodpovídá starosta. Pokud se žádost týká informace již zveřejněné, lze na ni žadatele odkázat společně s informací, kde lze zveřejněnou informaci získat.
Postup pro vyřízení žádosti a lhůty se řídí § 14 zákona č.106/1999 Sb.

Informace nemůže být poskytnuta: 
- je-li v souladu s právními předpisy označena za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný přístup
- pokud je označena za obchodní tajemství (viz § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění)
- týká-li se majetkových poměrů osob
- vztahuje-li se na ni ochrana osobnosti a soukromí (poskytne se jen, stanoví-li tak zvláštní zákon nebo s předchozím souhlasem žijící dotčené osoby)
- byla-li předána osobou, jíž takovou povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí 
- je-li zveřejňována na základě zvláštního zákona (například zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě) a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období 
- byla-li by tím porušena ochrana duševního vlastnictví, stanovená zvláštním předpisem (například zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů /autorský zákon/, v platném znění) 
- týká-li se probíhajícího trestního řízení 
- týká-li se rozhodovací činnosti soudů 
- týká-li se plnění úkolů zpravodajských služeb 
- týká-li se přípravy, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu 
- týká-li se činnosti příslušné organizační složky Ministerstva financí podle zvláštního právního předpisu.
Informace může být omezena, pokud: 
- se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu 
- jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak (to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím).
V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve pracovník příslušného odboru žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti.
Požadované informace se poskytují ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích. O postupu při poskytování informace se pořídí záznam. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace. Pokud příslušný odbor žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti musí obsahovat označení příslušného odboru, číslo jednací a datum vydání rozhodnutí, označení příjemce rozhodnutí, výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno, řádné odůvodnění, poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku a podpis vedoucího příslušného odboru. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele. Jestliže příslušný odbor ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal příslušné rozhodnutí, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel (marné uplynutí lhůty). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti. Proti rozhodnutí příslušného odboru o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.
Odvolání se podává u příslušného odboru. O odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje starosta úřadu. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odvolání žádosti je přezkoumatelné soudem.